33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

ประวัติโรงเรียน

image1

ประวัติโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)

                   โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ยังไม่มีชื่อเฉพาะตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยการนำของนายโค้ว แซ่โค้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลที่บุญมี   ในสมัยนั้นพร้อมด้วยชาวบ้านเกาะโพธิ์ร่วมกันสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว หลังคามุ่งหญ้าคาและไม้ไผ่ ไม่มีฝากั้นคิดเป็นเงินก่อสร้าง ๓๐๐ บาท มีเนื้อที่รวมกันบริจาค ๕x๘ วา ดำรงอยู่ด้วยเงินกองการประถมศึกษาเปิดทำการสอนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๕๔ คน เป็นโรงเรียนประชาบาล ที่นายอำเภอจัดตั้ง และจัดการสอนครั้งแรก

                   นายพิจิต ปรีชาหาญ ย้ายมาจากบ้านสระสี่เหลี่ยม มาเป็นคนแรกและคนเดียวที่ทำการสอนทุกชั้น

                   ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒           ได้ส่งนายอำพร ชมพุ่มรัตน์ มาเป็นครูน้อย

                   ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๓       ได้ย้ายนายพิจิต ปรีชาหาญ ไปทำการที่โรงเรียนวัดท่าบุญมี ๑

                   ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓     ได้ส่งตัวนายสุนทร ไทยพินิจ มาเป็นครูน้อย

                 พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้เปิดทำการสอนศึกษาผู้ใหญ่ จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงได้เลิกทำการสอน (สอนตอนเย็น)

เพราะเกิดสงคราม

                 พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายนายสวง มาเป็นครูน้อยแทน นายสุนทร ไทยพินิจ

                 พ.ศ. ๒๔๘๘ ย้ายนายอัมพร ชมพุ่มรัตน์ และ นายสวง กองกูล ไปโรงเรียนโคกพระ

                 พ.ศ. ๒๔๙๒ บรรจุ ยายจรุง แซ่เตียว มาเป็นครูน้อย

                 ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ ตำบลท่าบุญมี ข้างบ้านผู้ใหญ่โค้ว โดยราษฎรช่วยกันบริจาคที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ และสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว หลังคามุงจากขนาดเท่าเดิม ไม่มีฝา และเปิดเรียนในเวลาต่อมา

                 พ.ศ. ๒๕๙๗ ได้ย้ายมาอาศัยศาลาการเปรียญ วัดใหม่โพธิ์ทอง (วัดเกาะโพธาวาสในปัจจุบัน) เปิดสอนต่อมาเช่นเดิม ส่วนสาเหตุที่ย้ายไม่ทราบ เพราะหมายเหตุเดิมไม่ได้แจ้ไว้ ซึ่งสันนิษฐานว่า อาคารชำรุดจนเรียนไม่ได้ เปิดสอนต่อมาเช่นเดิม

                   พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางราชการจัดให้มีวันครูเป็นครั้งแรก โดยครูทั้งประเทศช่วยกันสละทรัพย์คนละ ๑ วัน เพื่อสร้างโรงเรียนโดยการจับฉลาก ซึ่งทางอำเภอพนัสนิคมจับได้ ทางราชการจึงให้สร้างโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ขึ้นโดยการนำของ นายสุนทร เจริญวุฒิ อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ พร้อมด้วย นายพิณยง ผสมทรัพย์ นายสมรรค ผสมทรัพย์ นายชิต วิชาจารย์ นายเทิ้ม พูลสวัสดิ์ ร่วมกับชาวบ้านตลาดเกาะโพธิ์ ซื้อที่ดินให้ทางราชการสร้างโรงเรียน จำนวน ๑๑ ไร่ คิดเป็นเงินในขณะนั้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สร้างโรงเรียนหลังนี้แล้วเสร็จเป็นเงิน ๓๓๙,๔๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)” และได้ย้ายนักเรียนจากวัดเกาะโพธาวาส (วัดใหม่โพธิ์ทอง) เดิม มาเรียนที่อาคารวันครูใน พ.ศ. ๒๕๐๒

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ตั่งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๒๕   โดยย่อ มีดังนี้

๑.       การเรียนการสอน

               ๑.๑ พ.ศ. ๒๔๘๒ เปิดสอนตั้งแต่ ป.๑ – ป.๔

               ๑.๒ วันเวลาในการเรียนการสอน หยุดเรียนในวันพระ วันโกน โดยวันโกนหยุดครึ่งวัน วันพระหยุดเรียนเต็มวันตั้งแต่เปิดโรงเรียนเป็นต้นมา ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๘๓ เริ่มหยุดเรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันเสาร์เรียนครึ่งวัน และต่อมาวันเสาร์หยุดเรียนเต็มวันพร้อมกับส่วนราชการทั่วไป

              ๑.๓วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๖ เริ่มเปิดเรียน ป.๕ ประกาศเป็นตำบลขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.๗ เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วต้องเรียนต่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

               ๑.๔ ปี พ.ศ.๒๕๑๑ ยุบชั้น ป.๗ เหลือชั้น ป.๑ – ป.๖

๒.      ผู้อุปการะโรงเรียน

เดิมไม่มีกรรมการที่ทางราชการแต่งตั้ง ที่ปฏิบัติอยู่ทางโรงเรียนเชิญมาเป็นกรรมการ ปัจจุบันมีกรรมการ ๒ ฝ่าย คือ กรรมการการศึกษาโรงเรียนและกรรมการโรงเรียน นายโค้ว แซ่โค้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลท่าบุญมี ขณะนั้นเป็นผู้อุปการะโรงเรียน เมื่อย้ายมาอยู่วัดใหม่โพธิ์ทอง ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้อุปการะโรงเรียน เมื่อย้ายมาอยู่อาคารวันครูออกจากนอกวัด ผู้อุปการะคือ นายพิณยง ผสมทรัพย์ นายประสพ กาญจณบัตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้อุปการะและนายโสภณ สุวรรณทศ ร่วอุปการะตลอดมา

๓.      กรรมการโรงเรียน

เดิมไม่มีกรรมการที่ทางราชการแต่งตั้ง ที่ปฏิบัติอยู่ทางโรงเรียนเชิญมาเป็นกรรมการ ปัจจุบันมีกรรมการ ๒ ฝ่าย คือ กรรมการการศึกษาโรงเรียน

๓.๑ กรรมการการศึกษาโรงเรียน ทางราชการแต่งตั้งมีดังนี้

๓.๑.๑ นายณรงค์ เตชะนันทวณิช (ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าบุญมี) ประธานกรรมการ

๓.๑.๒ นายประสะ กาจณบัตร (ประธานกรรมการสุขาภิบาล)

๓.๑.๓ นางสุภางค์ พงษ์ชมพร

๓.๑.๔ นายสุพจน์ เลิศเกียรงาม

๓.๑.๕ นายฉัตร ล้อตระกานต์

๓.๑.๖ นายเซี่ยมหลี แซ่เล้า

๓.๑.๗ นายอิ๊วเซ็ง แซ่ตั๊ง

๓.๑.๘ นายฮะเช็ง เนื่องจำนงค์

๓.๑.๙ นายวิฑูรย์ เตียวเจริญ

๓.๑.๑๐ นายชัยนันท์ วรรณุมาศ

๓.๑.๑๑ นายทรงพล ลาภอิทธิสันต์

๓.๑.๑๒ นายชาติชาย (อ่ำ) แซ่อึ๊ง

๓.๑.๑๓ นายสำเนาว์ หงษาชาติ (เลขานุการ)

๓.๒ กรรมการโรงเรียน คือ คณะกรรมการที่ทางโรงเรียนเชิญมาเป็นกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม มีประมาณ ๑๐๐ คน ล้วนเข้ามาเพื่อช่วยจัดงานประจำปีโดยมี นายณรงค์ เตชะนันทวณิช เป็นประธานกรรมการโรงเรียน ทำให้ทางโรงเรียนมีรายได้สร้างสิ่งถาวรวัตถุต่างๆ

๔.      ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่ – ผู้อำนวยการ

๑.                   นายพิจิตร ปรีชาหาญ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนย้ายมาจากบ้าสระสี่เหลี่ยม ตั้งแต่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๘๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๓ ย้ายไปโรงเรียนวัดท่าบุญมี

๒.                  นายอัมพร ชมพุ่มรัตน์(เดิมชื่อ แจ๋ว ชมพุ่มรัตน์) ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๓ (ถึงวันไหนมาปรากฏเพราะสมุดหมายเหตุเล่มนั้นหาย)

๓.                  นายนิรัตน์ แซ่โค้ว (สมุดหมายเหตุเล่มนั้นหาย จึงไม่ทราบวันดำรงตำแหน่ง และวันย้าย)

๔.                  นายศรี ไชโย (สมุดหมายเหตุหายเช่นเดียวกับหมายเลข ๓)

๕.                  นายสุนทร เจริญวุฒิ (ระยะมาดำรงตำแหน่งสมุดหมายเหตุหาย) ย้ายไปโรงเรียนบ้านครองมือไทร เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๐๒

๖.                   นายจ้าน มีทรัพย์ ครูดรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาสย้ายมาเป็นครูใหญ่เมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๐๒ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๗ ไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนวัดไร่หลักทอง

๗.                  นายดรุณ ศรีม่วง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ (โรงเรียนบ้านเกาะจันทร์ ในปัจจุบัน) ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๕ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๗ ไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนวัดโคกเพลาะ

๘.                  นายจ้าน มีทรัพย์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดไร่หลักทอง ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๗ – ๑๐กันยายน ๒๕๐๘ ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนพนัสศึกษาลัย

๙.                   นายกมล ขุนแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งเหียง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ๑๑ กันยายน ๒๕๐๘ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนพนัสศึกษาลัย

๑๐.               นายสุชาติ อนุวัฒน์ ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนพนัสศึกษาลัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๒๓

-       นายสุนันท์ เหราปัตย์ ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนนี้รักษาการแทนครูใหญ่ ระหว่าวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ – ๑๘ กันยายน ๒๕๒๑ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนโคกพระศิลาราม

-       นายสุวัฒน์ วารีชาชาติ ผู้ช่วยรักษาการแทน ๑๙ กันยายน ๒๕๒๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๒ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนัสศึษาลัย

-       นายปัญญา ผสมทรัพย์ รักษาการแทนระหว่าง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๓

๑๑.               นายศิลป์ชัย เหลืองอ่อน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตลาดทุ่งเหียง สับเปลี่ยนนายสุชาติ อนุวัฒน์ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตลาดทุ่งเหียง ๑๙ กันยายน ๒๕๒๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗ มาปรับเป็นอาจารย์ระดับ ๗ ที่นี่และครบเกษียณอายุ

๑๒.              นายจ้าน มีทรัพย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส มาปรับเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ ๗ ที่โรงเรียนนี้ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ ครบเกษียณอายุ

๑๓.              นายสุชาติ อนุวัฒน์ อาจารย์โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง มาดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนัสศึกษาลัย

-                 นายพิชิต บรรพต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนี้รักษาการแทน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๔

๑๔.              นายสำเนาว์ หงษาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสวัสดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓

๑๕.          นางสาวสำอางค์  สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

      

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok