33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

พันธกิจ

 

2282

      Uiu-11  พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน เต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
    ประสงค์

2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพสูงกว่าในการทำงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณการเงิน และงานบริหารทั่วไป ด้วยหลักธรรมาภิบาล

4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง

5. ส่งเสริมนักเรียนให้แสดงออกซึ่งความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

6. ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้น สื่อสาร ผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและสื่อสารด้วยภาษาสากล

                                                                          

พันธกิจ

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok