33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

ค่ายสุจริต ปปช. นำชุมชน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. จัดการอบรม ป.ป.ช. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย
2. จัดการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น ตามโครงการเกาะโพธิ์สะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้แก่บุคลากร
3. จัดค่าย " เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ให้แก่นักเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริต

      

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok