33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

กิจกรรม Read Thailand

2ijggwq08u7   เนื่องด้วย วันที่ 7 มีนาคม 2557  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) นางสำอางค์  มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้เข้าร่วมเข้าประกวดตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ  1. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ    60 พรรษา ในปี 2558  2. รณรงค์ นิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ 3. พัฒนาศักยภาพการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนช่วงปูพื้นฐานสำคัญ ด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์      ซึ่งตามโครงการได้กำหนดให้กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด โดยมีคณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งมี ผอ. เขตพื้นที่ที่เป็นเจ้าภาพในเขตตรวจราชการเป็นประธาน และผู้ตรวจราชการเป็นที่ปรึกษา เพื่อทำการคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับประเทศ ผลปรากฎว่า โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) นำโดย นางสำอางค์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าประกวดระดับประเทศในครั้งต่อไป

6f9ef8a4b5cd469d8978ad6a7e19584b35ce4c7b912995681c32c55dbded025d93ac4370a6139de703a5088149dfb1b102123571f2d5757b5ce95bef8bf5b579ac77b1e883076b5aa5bd7fe4196afc0bf20e9accd489d25d9b0f294fbbb0db35page

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok