33

 


 

11

ดร.สำอางค์  สุดสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์       

( วันครู 2500 )

 

 

 

861057 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
 สุขศึกษาฯ
 ศิลปะ
 ภาษาต่างฯ
 การงานอาชีพฯ

การรับสมัครครูต่างชาติ

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2559 05:46
 • เขียนโดย ปรางค์ปภา
 • ฮิต: 3768

 Bankohpho(Wankroo2500)

School Announcement

Bankohpho(Wankroo 2500) School is

lookingfor a qualified and enthusiastic

foreign English teacher to teach English in

Our school. (School Budget)

The teaching demonstration

and interviewing are on May 14 th ,2018

อ่านเพิ่มเติม...

Download Document

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 11:39
 • เขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีบรรพต ทวีวงษ์
 • ฮิต: 2371

Download     เอกสาร

ใบเช็คสถิตินักเรียน

คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

แบบขอนุญาติพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา

คู่มือการขอลาออก

คำรองขอย้ายนักเรียน( แบบ บค.19)

คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

คู่มือการรับนักเรียน

คู่มือการขอใช้บริการอาคารสถานที่

คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน

แบบฟอร์มนักเรียนต่างด่าว

คู่มือการขอย้ายออกนักเรียน

 

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561 04:03
 • เขียนโดย บุณยวีร์ พวงดี
 • ฮิต: 188

เมื่อวันที่ 9- 11 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม และ จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" และค่ายคุณธรรมนำโรงเรียนสุจริต โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ 

        

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561 04:08
 • เขียนโดย ปรางค์ปภา
 • ฮิต: 205

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดร. สำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) และคณะครู ดำเนินการชี้แจง ระเบียบแนวปฏิบัติ กฎเกณฑ์ของทางโรงเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวจาก สพฐ.

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ( วันครู 2500 ) 35 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240  โทร. 038-209281

265667แนะนำบุคลากร

148800หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


chon2


niets

 


obec

 

 

ict
3
8

 

วารสารโรงเรียน

abyok